English version Αρχική σελίδα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑ    Νέα Σεμινάρια Θέματα      
Ατμοσφαιρικό Όζον
Υπεριώδης Ακτινοβολία.
Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες
Αέρια Ρύπανση
Όργανα μετρήσεων
Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων download file:2016-2017 ΕΑΡΙΝΟ Ωρολόγιο πρόγραμμα.pdf
Ωρολόγιο πρόγραμμα εξετασεων download file:2016-2017 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ πρόγραμμα εξεταστικής.pdf

LAP official site
Επιστροφή
στο LAP

Το Τμήμα Φυσικής ανακοινώνει της διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών Φοιτητών στα υπάρχοντα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Δείτε εδώ όλη την ανακοίνωση ( Microsoft Office Word file).

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα των Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τα ακόλουθα:

1)Προπτυχιακές σπουδές: Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής, Γεωλογίας, Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και άλλων επιστημών σχετικών με το Περιβάλλον. Ο βαθμός του πτυχίου πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 6.5 (με κλίμακα 0-10).

2)Αιτήσεις: Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν μία αίτηση η οποία θα συνοδεύεται με το βιογραφικό τους σημείωμα και αναλυτικές πληροφορίες για τις σπουδές και τους βαθμούς τους. Πρέπει επίσης να δηλώσουν στην αίτησή τους αν επιθυμούν να ακολουθήσουν το πλήρες πρόγραμμα σπουδών μέχρι την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, ή αν προτιμούν Διδακτορικό Δίπλωμα χωρίς να ακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

3)Ειδικά θέματα: Στη διαδικασία αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις των υποψηφίων στα προπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται με θέματα Περιβάλλοντος. Θα συνεκτιμηθεί επίσης και ο βαθμός της προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

4)Συστατικές Επιστολές: Απαιτούνται επίσης τρεις συστατικές επιστολές από διδάσκοντες που (κατά προτίμηση) είχαν την εποπτεία των εργασιών και των σχετικών προπτυχιακών μαθημάτων. Οι συστατικές επιστολές θα κατατεθούν στην επιτροπή του Μεταπτυχιακού προγράμματος.

5)Ξένες Γλώσσες: Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν καλά μια Ευρωπαϊκή Γλώσσα (κατά προτίμηση Αγγλική, Γερμανική ή Γαλλική), ενώ οι ξένοι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την Ελληνική. Η επιτροπή θα εξετάσει την ικανότητα των υποψηφίων στην μετάφραση ξενόγλωσσων επιστημονικών κειμένων και στην προφορική παρουσίαση μιας εκτενούς περίληψης που θα εξάγουν από αυτά.

6)Εξετάσεις: Η επιλογή θα γίνει με γραπτές εξετάσεις από την επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών η οποία, συμπληρωματικά, μπορεί να καλέσει τους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη. Οι γραπτές εξετάσεις θα αφορούν θέματα Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Φυσικής του Περιβάλλοντος. Η ύλη ανακοινώνεται ένα εξάμηνο πριν την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Αρθρο 1 - Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. θα λειτουργήσει, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Φυσική του Περιβάλλοντος» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Aρθρο 2 - Αντικείμενο - σκοπός

Το αντικείμενο του ΠΜΣ «Φυσική του Περιβάλλοντος» είναι η λειτουργία ενός μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος με έμφαση στην εκπαίδευση και εξειδίκευση στο τομέα της Φυσικής του Περιβάλλοντος και στη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία, αξιοποιώντας τη σοβαρή υποδομή και τεχνογνωσία του ΤΦ του ΑΠΘ. Σκοπός του είναι η δημιουργία πτυχιούχων Φυσικών - περιβαλλοντολόγων εξειδικευμένων σε θέματα που αφορούν την έρευνα και προστασία του Περιβάλλοντος ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Aρθρο 3 - Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Φυσική του Περιβάλλοντος».

Aρθρο 4 - Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών(Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας, Γεωλογίας, Βιολογίας) και Πολυτεχνικών Σχολών (Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι της Σχολής Ικάρων των ΑΣΕΙ. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Aρθρο 5 - Χρονική διάρκεια.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Aρθρο 6 - Πρόγραμμα Μαθημάτων.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Τα μαθήματα που προσφέρονται στο ΠΜΣ «Φυσική του Περιβάλλοντος» για την απόκτηση ΜΔΕ χωρίζονται σε: α) Μαθήματα κορμού και β) Επιλεγόμενα μαθήματα ειδίκευσης. Το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών εμφανίζεται στην ενότητα "Μαθήματα".

Aρθρο 7 - Αριθμός εισακτέων.

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε δέκα (10) άτομα κατ' έτος.

Aρθρο 8 - Προσωπικό.

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής και άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Aρθρο 9 - Υλικοτεχνική Υποδομή.

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υποδομή του Τμήματος Φυσικής της σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ και ειδικά ο ερευνητικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος. Για τη διδασκαλία χρησιμοποιείται ειδική αίθουσα κατάλληλα εξοπλισμένη με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Aρθρο 10 - Διάρκεια λειτουργίας.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α, του άρθρου 80, του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Κατηγορίες
ΔΕΠ
Ερευνητές
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000
   1999
   1998
   1997
   1996
   1995
   1994
   1993

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Φυσική Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ..
Γραμματεία : τηλ. 2310 998156 fax. 2310 248602 e-mail: pms-env@physics.auth.gr